Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Smarte Partz VOF.
Smarte Partz , Ekkersrijt 1106, 5692 AC SON


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Smarte Partz,
hierna te noemen S.P, en een koper waarop S.P. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met S.P., voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2. Offertes


1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de
aan bieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze
aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3. De door S.P. uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. S.P. is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen
30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4 Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaves omtrent maat, gewicht,
presentatie, etc. van aangeboden zaken worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.


Artikel 3. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Son, Nederland. Het transport risico en de
transportkosten zijn voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd
dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk
voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.


Artikel 4. Levertijd
1. Door S.P. opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2 Bij niet tijdige levering dient de koper S.P. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en S.P. een redelijke
termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door S.P. opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.


Artikel 5. Deelleveringen
Het is S.P. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige
waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is S.P. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk
te factureren.


Artikel 6. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is S.P. er niet
verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die
worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet
indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging
van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de
normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden
gemeld.


Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door S.P. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn
getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster,
model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of
verstrekte monster, model of voorbeeld.


Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst met S.P. en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan S.P. omstandigheden ter kennis komen die S.P. goede
grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien S.P. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming
en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
- Ingeval van faillissement of surséance van betaling van de koper.
In genoemde gevallen is S.P. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van S.P. schadevergoeding
te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan S.P. zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is S.P. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 9. Garantie
1. S.P. garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaal en fabricagefouten gedurende een
periode van 3 maanden na levering.
De garantie geldt niet voor:
Elektrische onderdelen en/of elektronische componenten
Kunststof onderdelen
2. Indien de zaak een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan
ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging
indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van
instructies. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: bij gebruik bij temperaturen boven 35 graden
Celsius.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die
door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door S.P. geleverde zaken blijven het eigendom van S.P. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle
met S.P. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
2. Door S.P. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan S.P. danwel aan een door haar
aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin S.P. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van S.P. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is koper verplicht S.P. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand-, ontploffings- en waterschade tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inza
ge te geven, en onmiddellijk na het ontstaan van een schade hiervan melding te doen aan S.P. en de rechten
op de verzekeraar op eerste verzoek van S.P. aan haar over te dragen.


Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij
dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het
overeengekomene.
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
- of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering
schriftelijk aan S.P. te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na
aflevering schriftelijk te melden aan S.P.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen
bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan S.P. worden geretourneerd.


Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Nederlandse valuta
- exclusief BTW
- op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af magazijn Son te Nederland
2. Indien S.P. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is S.P. niettemin gerechtigd tot verhoging
van de prijs indien S.P. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante
prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien de geleverde goederen ruilonderdelen betreffen dan dienen van de door de koper ingeleverde ruilonderdelen
de voor hergebruik bedoelde gedeelten voor hergebruik geschikt te zijn. Indien dit niet het geval is dan volgt hiervan
een naberekening. Dit zal binnen 8 dagen na ontvangst van de ingeleverde delen bij S.P. aan de koper worden
medegedeeld.


Artikel 13. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper
zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn
rekening.
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of
reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de
verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze
stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.


Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden direct na ontvangst van de factuur op een door S.P. aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het
moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5 % per maand tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijk rent geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van S.P. en
de verplichtingen van de koper jegens S.P. onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien de koper niet schriftelijk binnen 8 dagen op de aan hem toegezonden factuur reageert, wordt hij hierdoor
geacht de betreffende factuur te hebben geaccepteerd.


Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van koper. In ieder geval is de koper
verschuldigd:
- over de eerste 8 3.000,- 15%
- over het meerdere tot 8 6.000,- 10%
- over het meerdere tot 8 15.000,- 8%
- over het meerdere tot 8 60.000,- 5%
- over het meerdere 3%
2. Indien S.P. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 16. Aansprakelijkheid
S.P. is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel
9 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. S.P. is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van S.P. of haar
ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van S.P. is beperkt tot het bedrag van de door de WA assuradeur van S.P. in een
onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is elke aansprakelijkheid als gevolg van ondeugdelijke
levering van producten beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van
de
transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed
kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf
van S.P. en haar toeleveranciers daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van S.P. opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door S.P. niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
3. Indien S.P. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 18. Geschilbeslechting
De rechter in de woonplaats van S.P. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter
bevoegd is. Niettemin heeft S.P. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen S.P. en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 20. Vindplaats voorwaarden
Deze waardenvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming
van de onderhavige transactie.
Aldus gedeponeerd op 27 oktober 1997 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 4733/97.